/home/itedonl1/domains/itedonline.com/public_html/itedlib
Linux ns111.hostinglotus.net 4.18.0-513.11.1.el8_9.x86_64 #1 SMP Wed Jan 17 02:00:40 EST 2024 x86_64

งานวิจัยทั้งหมด

การพัฒนาการเรียนการสอนอื่น ๆ

Cover of การศึกษาติดตามและประเมินผลความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอก

การศึกษาติดตามและประเมินผลความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอก

  / 0
Year: 2549
Hits: 1712
Tags: 2549  
Cover of การศึกษาภาวะการมีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษาโรงเรียนพระดาบส รุ่นปีการศึกษา 2550-2552

การศึกษาภาวะการมีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษาโรงเรียนพระดาบส รุ่นปีการศึกษา 2550-2552

  / 0
Year: 2554
Hits: 1494
Tags: 2554  
Cover of การศึกษาภาวะการมีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษาโรงเรียนพระดาบส รุ่นปีการศึกษา 2554

การศึกษาภาวะการมีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษาโรงเรียนพระดาบส รุ่นปีการศึกษา 2554

  / 0
Year: 2556
Hits: 1436
Tags: 2556  
Cover of การศึกษารูปแบบการสอนการจัดการความรู้ด้วยการเขียน

การศึกษารูปแบบการสอนการจัดการความรู้ด้วยการเขียน

  / 0
Year: 2557
Hits: 1486
Tags: 2557  
Cover of การศึกษารูปแบบและวิธีการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ของโรงเรียนพระดาบส

การศึกษารูปแบบและวิธีการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ของโรงเรียนพระดาบส

  / 0
Year: 2548
Hits: 2135
Tags: 2548