งานวิจัยทั้งหมด

การพัฒนาการเรียนการสอนอื่น ๆ

Cover of การศึกษาติดตามและประเมินผลความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอก

การศึกษาติดตามและประเมินผลความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอก

  / 0
Year: 2549
Hits: 1240
Tags: 2549  
Cover of การศึกษาภาวะการมีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษาโรงเรียนพระดาบส รุ่นปีการศึกษา 2550-2552

การศึกษาภาวะการมีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษาโรงเรียนพระดาบส รุ่นปีการศึกษา 2550-2552

  / 0
Year: 2554
Hits: 1111
Tags: 2554  
Cover of การศึกษาภาวะการมีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษาโรงเรียนพระดาบส รุ่นปีการศึกษา 2554

การศึกษาภาวะการมีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษาโรงเรียนพระดาบส รุ่นปีการศึกษา 2554

  / 0
Year: 2556
Hits: 1062
Tags: 2556  
Cover of การศึกษารูปแบบการสอนการจัดการความรู้ด้วยการเขียน

การศึกษารูปแบบการสอนการจัดการความรู้ด้วยการเขียน

  / 0
Year: 2557
Hits: 1111
Tags: 2557  
Cover of การศึกษารูปแบบและวิธีการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ของโรงเรียนพระดาบส

การศึกษารูปแบบและวิธีการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ของโรงเรียนพระดาบส

  / 0
Year: 2548
Hits: 1533
Tags: 2548