งานวิจัยทั้งหมด

การพัฒนาการเรียนการสอนอื่น ๆ

Cover of ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแนวโน้มการตัดสินใจ ใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนการสอน

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแนวโน้มการตัดสินใจ ใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนการสอน

  / 0
Year: 2561
Hits: 708
Tags: 2561  
Cover of ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการผลิตงานวิจัยของอาจารย์ผู้สอนด้านอาชีวศึกษา

ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการผลิตงานวิจัยของอาจารย์ผู้สอนด้านอาชีวศึกษา

  / 0
Year: 2549
Hits: 1207
Tags: 2549  
Cover of ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบุคลากร สทศ. มจพ.

ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบุคลากร สทศ. มจพ.

 5 / 1
Year: 2558
Hits: 1017
Tags: 2558  
Cover of รายงานการวิจัยการพัฒนาระบบและชุดการศึกษาทางไกล สาขาภาษาศาสตร์ในงานอุตสาหกรรม

รายงานการวิจัยการพัฒนาระบบและชุดการศึกษาทางไกล สาขาภาษาศาสตร์ในงานอุตสาหกรรม

  / 0
Year: 2544
Hits: 1106
Tags: 2544  
Cover of ศึกษาแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไฟฟ้าขนส่งมวลชนและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องในประเทศไทย ระยะที่2

ศึกษาแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไฟฟ้าขนส่งมวลชนและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องในประเทศไทย ระยะที่2

 5 / 1
Year: 2553
Hits: 1194
Tags: 2553