งานวิจัยทั้งหมด

การพัฒนาการเรียนการสอนอื่น ๆ

Cover of การพัฒนาระบบการบริหารจัดการการวางแผนและการควบคุมการผลิตสื่อ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดต้นทุนการผลิต

การพัฒนาระบบการบริหารจัดการการวางแผนและการควบคุมการผลิตสื่อ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดต้นทุนการผลิต

  / 0
Year: 2554
Hits: 1195
Tags: 2554  
Cover of การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบจัดเก็บสื่อต้นแบบด้วยเทคโนโลยี  RFID

การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบจัดเก็บสื่อต้นแบบด้วยเทคโนโลยี RFID

  / 0
Year: 2553
Hits: 1166
Tags: 2553  
Cover of การวิเคราะห์ผลงานวิจัยของสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ระหว่างปี 2546-2556

การวิเคราะห์ผลงานวิจัยของสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ระหว่างปี 2546-2556

  / 0
Year: 2557
Hits: 1065
Tags: 2557  
Cover of การวิเคราะห์วิทยานิพนธ์และข้อค้นพบที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนทางช่างอุตสาหกรรมจากวิทยานิพนธ์ของหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สจพ.

การวิเคราะห์วิทยานิพนธ์และข้อค้นพบที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนทางช่างอุตสาหกรรมจากวิทยานิพนธ์ของหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สจพ.

 5 / 1
Year: 2546
Hits: 2153
Tags: 2546  
Cover of การศึกษาการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนของโรงเรียนพระดาบส

การศึกษาการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนของโรงเรียนพระดาบส

  / 0
Year: 2550
Hits: 1408
Tags: 2550