/home/itedonl1/domains/itedonline.com/public_html/itedlib
Linux ns111.hostinglotus.net 4.18.0-477.27.2.el8_8.x86_64 #1 SMP Fri Sep 29 08:21:01 EDT 2023 x86_64

งานวิจัยทั้งหมด

BACK TO TOP > 2557

2557

Cover of การติดตามผลการใช้ชุดสื่อการเรียนการสอนวิชานิวเมติกส์เบื้องต้นที่พัฒนาโดยสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา

การติดตามผลการใช้ชุดสื่อการเรียนการสอนวิชานิวเมติกส์เบื้องต้นที่พัฒนาโดยสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา

 5 / 1
Year: 2557
Hits 1602
Tags: 2557  
Cover of การวิเคราะห์ผลงานวิจัยของสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ระหว่างปี 2546-2556

การวิเคราะห์ผลงานวิจัยของสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ระหว่างปี 2546-2556

  / 0
Year: 2557
Hits 1416
Tags: 2557  
Cover of การศึกษารูปแบบการสอนการจัดการความรู้ด้วยการเขียน

การศึกษารูปแบบการสอนการจัดการความรู้ด้วยการเขียน

  / 0
Year: 2557
Hits 1457
Tags: 2557  
Cover of โครงการศึกษาสถานการณ์อาชีวศึกษาและจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษา

โครงการศึกษาสถานการณ์อาชีวศึกษาและจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษา

 5 / 1
Year: 2557
Hits 1424
Tags: 2557  
Cover of โครงการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการของสถาบันการอาชีวศึกษาเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

โครงการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการของสถาบันการอาชีวศึกษาเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

  / 0
Year: 2557
Hits 1483
Tags: 2557