/home/itedonl1/domains/itedonline.com/public_html/itedlib
Linux ns111.hostinglotus.net 4.18.0-513.11.1.el8_9.x86_64 #1 SMP Wed Jan 17 02:00:40 EST 2024 x86_64

งานวิจัยทั้งหมด

การพัฒนาการเรียนการสอนอื่น ๆ

Cover of การศึกษาแนวทางการพัฒนาสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา  สจพ.

การศึกษาแนวทางการพัฒนาสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา สจพ.

  / 0
Year: 2547
Hits: 1954
Tags: 2547  
Cover of การสร้างชุดฝึกอบรมเรื่อง การควบคุมและติดตามงานเพื่อเพิ่มผลผลิตสำหรับหัวหน้างานในสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมในภาคอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทย

การสร้างชุดฝึกอบรมเรื่อง การควบคุมและติดตามงานเพื่อเพิ่มผลผลิตสำหรับหัวหน้างานในสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมในภาคอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทย

 5 / 1
Year: 2547
Hits: 1716
Tags: 2547  
Cover of การสร้างแบบสอบความถนัดด้านเหตุผลเชิงกลและไฟฟ้าสำหรับช่างเทคนิค

การสร้างแบบสอบความถนัดด้านเหตุผลเชิงกลและไฟฟ้าสำหรับช่างเทคนิค

  / 0
Year: 2546
Hits: 1805
Tags: 2546  
Cover of การส่งเสริมการนำพลังงานทางเลือกมาใช้ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย2 สาขาอุตสาหกรรม

การส่งเสริมการนำพลังงานทางเลือกมาใช้ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย2 สาขาอุตสาหกรรม

  / 0
Year: 2552
Hits: 1372
Tags: 2552  
Cover of การเสนอโครงการพัฒนาคณาจารย์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

การเสนอโครงการพัฒนาคณาจารย์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

  / 0
Year: 2532
Hits: 646
Tags: 2532