งานวิจัยทั้งหมด

การพัฒนาการเรียนการสอนอื่น ๆ

Cover of การศึกษาแนวทางการพัฒนาสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา  สจพ.

การศึกษาแนวทางการพัฒนาสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา สจพ.

  / 0
Year: 2547
Hits: 1433
Tags: 2547  
Cover of การสร้างชุดฝึกอบรมเรื่อง การควบคุมและติดตามงานเพื่อเพิ่มผลผลิตสำหรับหัวหน้างานในสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมในภาคอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทย

การสร้างชุดฝึกอบรมเรื่อง การควบคุมและติดตามงานเพื่อเพิ่มผลผลิตสำหรับหัวหน้างานในสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมในภาคอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทย

 5 / 1
Year: 2547
Hits: 1313
Tags: 2547  
Cover of การสร้างแบบสอบความถนัดด้านเหตุผลเชิงกลและไฟฟ้าสำหรับช่างเทคนิค

การสร้างแบบสอบความถนัดด้านเหตุผลเชิงกลและไฟฟ้าสำหรับช่างเทคนิค

  / 0
Year: 2546
Hits: 1280
Tags: 2546  
Cover of การส่งเสริมการนำพลังงานทางเลือกมาใช้ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย2 สาขาอุตสาหกรรม

การส่งเสริมการนำพลังงานทางเลือกมาใช้ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย2 สาขาอุตสาหกรรม

  / 0
Year: 2552
Hits: 1012
Tags: 2552  
Cover of การเสนอโครงการพัฒนาคณาจารย์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

การเสนอโครงการพัฒนาคณาจารย์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

  / 0
Year: 2532
Hits: 321
Tags: 2532