งานวิจัยทั้งหมด

BACK TO TOP > 2555

2555

Cover of การประเมินโครงการให้ความร่วมมือทางวิชาการด้านสื่อการเรียนการสอน ที่สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษาทำให้โรงเรียนพระดาบส ระหว่างปี พ.ศ.2551-2554

การประเมินโครงการให้ความร่วมมือทางวิชาการด้านสื่อการเรียนการสอน ที่สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษาทำให้โรงเรียนพระดาบส ระหว่างปี พ.ศ.2551-2554

  / 0
Year: 2555
Hits 851
Tags: 2555  
Cover of การศึกษาความต้องการสื่อการสอนของสถาบันอาชีวศึกษา

การศึกษาความต้องการสื่อการสอนของสถาบันอาชีวศึกษา

  / 0
Year: 2555
Hits 789
Tags: 2555  
Cover of การออกแบบและพัฒนาชุดสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง ในรูปแบบของสื่อมัลติมีเดียสำหรับบุคลากรภาคอุตสาหกรรม เรื่อง งานวัดละเอียดระดับพื้นฐาน

การออกแบบและพัฒนาชุดสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง ในรูปแบบของสื่อมัลติมีเดียสำหรับบุคลากรภาคอุตสาหกรรม เรื่อง งานวัดละเอียดระดับพื้นฐาน

  / 0
Year: 2555
Hits 998
Tags: 2555  
Cover of โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาประชากรของประเทศไทยเพื่อเป็นศูนย์กลางการพัฒนาประชากรทางด้านสังคมศาสตร์  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสารสนเทศของประชาคมอาเซียน

โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาประชากรของประเทศไทยเพื่อเป็นศูนย์กลางการพัฒนาประชากรทางด้านสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสารสนเทศของประชาคมอาเซียน

  / 0
Year: 2555
Hits 809
Tags: 2555