งานวิจัยทั้งหมด

ธารี วารีสงัด


Publication by same author

การศึกษาหาประสิทธิภาพและความพึงพอใจของสื่อ VCD เรื่องถุงลมนิรภัยในรถยนต์

  / 0
Year: 2546
Hits: 1848
Tags: 2546  

การสร้างหลักสูตรพัฒนาผู้สอนทางอาชีวศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

  / 0
Year: 2548
Hits: 2312
Tags: 2548  

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางช่างอุตสาหกรรม และบริหารธุรกิจ

  / 0
Year: 2544
Hits: 493
Tags: 2544  

โครงการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการของสถาบันการอาชีวศึกษาเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

  / 0
Year: 2557
Hits: 1296
Tags: 2557