งานวิจัยทั้งหมด

ศ.ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ


Publication by same author

ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสถานศึกษาภาครัฐและเอกชนให้ตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมบริการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันของประเทศ

  / 0
Year: 2552
Hits: 1034
Tags: 2552  

โครงการศึกษาเพื่อวางแผนกลยุทธ์การพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

 5 / 1
Year: 2550
Hits: 1364
Tags: 2550  

โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาประชากรของประเทศไทยเพื่อเป็นศูนย์กลางการพัฒนาประชากรทางด้านสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสารสนเทศของประชาคมอาเซียน

 5 / 1
Year: 2555
Hits: 1175
Tags: 2555  

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยกระดับมาตรฐานของวิชาชีพด้านบริการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก

 5 / 1
Year: 2550
Hits: 1234
Tags: 2550