งานวิจัยทั้งหมด

ศิริชัย รัฐอนันต์พินิจ


Publication by same author

การศึกษาความคิดเห็นต่อการเรียนการสอน ตามหลักสูตรวิชาชีพของโรงเรียนพระดาบส พุทธศักราช 2550

  / 0
Year: 2552
Hits: 1261
Tags: 2552  

การศึกษาความต้องการสื่อการสอนของสถาบันอาชีวศึกษา

  / 0
Year: 2555
Hits: 1284
Tags: 2555  

การศึกษาความต้องการสื่อการสอนของอาจารย์ช่างเทคนิค สาขาช่างกลโรงงานและช่างยนต์

  / 0
Year: 2541
Hits: 495
Tags: 2541  

การศึกษาความต้องการสื่อการเรียนการสอนด้านเทคนิคศึกษาของสถาบันการศึกษา อาชีวศึกษาในภาครัฐและเอกชน

  / 0
Year: 2560
Hits: 1079
Tags: 2560  

การศึกษาประสิทธิภาพสื่อ e-learning เรื่อง ความปลอดภัยในการใช้เครื่องจักรกลงานไม้ ที่พัฒนาโดย สทศ.

  / 0
Year: 2558
Hits: 1084
Tags: 2558