งานวิจัยทั้งหมด

แสงดาว เทียมทัน


Publication by same author

การสร้างและหาประสิทธิภาพการใช้งานบทเรียนออนไลน์ วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง The Asian community ASEAN national dish, My Body Occupation

 5 / 1
Year: 2556
Hits: 1555
Tags: 2556  

การสร้างและหาประสิทธิภาพการใช้งานของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนระบบมัลติมีเดียสาขาช่างยนต์ เรื่อง ระบบจุดระเบิด

 5 / 1
Year: 2548
Hits: 2071
Tags: 2548  

การสร้างและหาประสิทธิภาพการใช้งานบทเรียนออนไลน์ วิชาสถาปัตยกรรมไทย เรื่องลวดลายไทยที่ใช้ในงานสถาปัตยกรรม

 5 / 1
Year: 2556
Hits: 1343
Tags: 2556  

การสร้างและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนระบบมัลติมีเดียวิชาสถาปัตยกรรมบ้านทรงไทย

 5 / 1
Year: 2549
Hits: 1696
Tags: 2549  

การสร้างและหาประสิทธิภาพสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องระบบไฟฟ้ารถยนต์

  / 0
Year: 2548
Hits: 1933
Tags: 2548