งานวิจัยทั้งหมด

การศึกษาความพึงพอใจ

Cover of การติดตามผลการใช้ชุดสื่อการเรียนการสอนวิชานิวเมติกส์เบื้องต้นที่พัฒนาโดยสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา

การติดตามผลการใช้ชุดสื่อการเรียนการสอนวิชานิวเมติกส์เบื้องต้นที่พัฒนาโดยสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา

 5 / 1
Year: 2557
Hits: 1515
Tags: 2557  
Cover of การสำรวจคามพึงพอใจขอผู้บังคับบัญชา /นายจ้าง/ ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการบำรุงรักษาเครื่องสื่อสารการบิน รุ่นที่ 45-49 สถาบันการบินพลเรือน

การสำรวจคามพึงพอใจขอผู้บังคับบัญชา /นายจ้าง/ ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการบำรุงรักษาเครื่องสื่อสารการบิน รุ่นที่ 45-49 สถาบันการบินพลเรือน

  / 0
Year: 2556
Hits: 1234
Tags: 2556  
Cover of ความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/นายจ้าง/ผู้ประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิตและหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2554 สถาบันการบินพล

ความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/นายจ้าง/ผู้ประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิตและหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2554 สถาบันการบินพล

 5 / 1
Year: 2556
Hits: 1220
Tags: 2556  
Cover of ความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์บริภัณฑ์การศึกษาและห้องสมุด สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์บริภัณฑ์การศึกษาและห้องสมุด สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

  / 0
Year: 2549
Hits: 1651
Tags: 2549  
Cover of ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการวารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา

ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการวารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา

  / 0
Year: 2556
Hits: 1448
Tags: 2556