2546

BACK TO TOP > 2546

2546

Cover of การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอนเรื่องระบบสตาร์ทรถยนต์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอนเรื่องระบบสตาร์ทรถยนต์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

  / 0
Year: 2546
Hits 1053
Tags: 2546  
Cover of การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดฝึกอบรมเรื่องเทคนิคการสอนงานสำหรับหัวหน้างานในภาคอุตสาหกรรมผลิตและบริการ

การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดฝึกอบรมเรื่องเทคนิคการสอนงานสำหรับหัวหน้างานในภาคอุตสาหกรรมผลิตและบริการ

 5 / 1
Year: 2546
Hits 1132
Tags: 2546  
Cover of การสำรวจความต้องการของผู้บริหารและอาจารย์ในสถานศึกษาทางอาชีวะและเทคนิคศึกษาต่อการบริการวิชาการของสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา

การสำรวจความต้องการของผู้บริหารและอาจารย์ในสถานศึกษาทางอาชีวะและเทคนิคศึกษาต่อการบริการวิชาการของสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา

  / 0
Year: 2546
Hits 1655
Tags: 2546  
Cover of การหาประสิทธิภาพแผงสาธิตอุปกรณ์ไฟฟ้า และวงจรไฟฟ้าภายในบ้าน

การหาประสิทธิภาพแผงสาธิตอุปกรณ์ไฟฟ้า และวงจรไฟฟ้าภายในบ้าน

 5 / 1
Year: 2546
Hits 1048
Tags: 2546  
Cover of รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการการวิจัยและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเทคนิคเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการการวิจัยและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเทคนิคเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ

  / 0
Year: 2546
Hits 692
Tags: 2546