2546

BACK TO TOP > 2562

2562

Cover of การพัฒนารูปแบบโครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษา

การพัฒนารูปแบบโครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษา

  / 0
Year: 2562
Hits 161
Tags: 2562  
Cover of การศึกษาเปรียบเทียบแนวโน้มการตัดสินใจใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนการสอนของอาจารย์สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

การศึกษาเปรียบเทียบแนวโน้มการตัดสินใจใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนการสอนของอาจารย์สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

  / 0
Year: 2562
Hits 137
Tags: 2562  
Cover of การออกแบบและพัฒนาสื่อเสริมการเรียนรู้ วิชา Engineering Thermodynamic ตามหลักสูตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

การออกแบบและพัฒนาสื่อเสริมการเรียนรู้ วิชา Engineering Thermodynamic ตามหลักสูตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

  / 0
Year: 2562
Hits 160
Tags: 2562  
Cover of รูปแบบการบริหารจัดการการใช้ชุดสื่อออนไลน์เพื่อการเรียนรู้อย่างยั่งยืน

รูปแบบการบริหารจัดการการใช้ชุดสื่อออนไลน์เพื่อการเรียนรู้อย่างยั่งยืน

  / 0
Year: 2562
Hits 163
Tags: 2562