2546

นาตยา แก้วใส


Publication by same author

การวิจัยสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอน วิชาเขียนแบบเบื้องต้น สาขาเครื่องกล ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ

 5 / 1
Year: 2560
Hits: 1012
Tags: 2560  

การศึกษารูปแบบการสอนการจัดการความรู้ด้วยการเขียน

  / 0
Year: 2557
Hits: 976
Tags: 2557  

การออกแบบและพัฒนาสื่อเสริมการเรียนรู้ วิชา Engineering Thermodynamic ตามหลักสูตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

  / 0
Year: 2562
Hits: 218
Tags: 2562  

รายงานการวิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรและชุดฝึกอบรมเรื่อง งานกลึง CNC

 4 / 1
Year: 2542
Hits: 1210
Tags: 2542  

รายงานการวิจัยเรื่องการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมทางเทคนิคศึกษา สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

  / 0
Year: 2536
Hits: 995
Tags: 2536