2546

นาตยา แก้วใส


Publication by same author

รูปแบบการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศของนักเรียนช่างอุตสาหกรรมยุค AEC

 5 / 1
Year: 2558
Hits: 1570
Tags: 2558  

การติดตามผลรูปแบบการพัฒนานักศึกษาผลการเรียนอ่อน เพื่อเพิ่มประสิทธิผลทางการเรียน

The Follow-up of Model of Failing Grades Student’s Development for Improving Learning Effectiveness

  / 0
Year: 2563
Hits: 610
Tags: 2563  

การพัฒนาชุดการเรียนการสอนวิชาภาษาญี่ปุ่นสำหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรมตามหลักสูตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

  / 0
Year: 2553
Hits: 702
Tags: 2553  

การพัฒนาระบบและชุดการศึกษาทางไกลสาขาการบริหารและจัดการอุตสาหกรรม

  / 0
Year: 2547
Hits: 2406
Tags: 2547  

การพัฒนาหลักสูตรและชุดฝึกอบรมเรื่อง ภาษาญี่ปุ่นเทคนิคเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ

 5 / 1
Year: 2547
Hits: 2770
Tags: 2547