Hits: 1495

 5 / 1
PoorBest 

Review

หัวข้อวิจัย      :  การวิจัยสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอน

                     วิชาเขียนแบบเบื้องต้น สาขาเครื่องกล ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ

 

ชื่อผู้วิจัย        :  ดร.นาตยา  แก้วใส

ปีพุทธศักราช  :  2560

 

บทคัดย่อ

        การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอน วิชา
เขียนแบบเบื้องต้น สาขาเครื่องกล ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ ผู้วิจัยนำเอกสารประกอบการสอน
ที่สร้างขึ้นตามกระบวนการของการสร้างและพัฒนาเอกสารประกอบการสอนไปทดลองใช้ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นนักศึกษาปีที่ 1 สาขาวิชาเครื่องกล จำนวน 30 คน การเลือกกลุ่มตัวอย่าง ในการวิจัยครั้งนี้เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ผู้วิจัยใช้แผนการทดลองแบบ One-Group Pretest-Posttest Design ก่อนเริ่มเรียน ผู้วิจัยให้ผู้เรียนทำการทดสอบก่อนการเรียน (Pretest) ระหว่างเรียน ผู้วิจัยให้ผู้เรียนทำแบบฝึกหัด และกิจกรรม เมื่อสิ้นสุดกระบวนการเรียนการสอนแล้ว ให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Posttest) หลังจากนั้น จึงนำข้อมูลที่ได้มาคำนวณหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน

        ผลการทดลองปรากฏว่า เอกสารประกอบการสอนที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 87/83  สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ตามที่กำหนดไว้  และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01