2546

การวิเคราะห์และประเมินโครงการด้านทรัพยากรบุคคลภาคอุตสาหกรรม

Cover of การศึกษาการพัฒนาเทคโนโลยีและกำลังคนเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมฐานความรู้

การศึกษาการพัฒนาเทคโนโลยีและกำลังคนเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมฐานความรู้

  / 0
Year: 2549
Hits: 1084
Tags: 2549  
Cover of การศึกษาติดตามและประเมินผลโครงการขยายผลหลักสูตรการจัดการพลังงานเพื่อการอาชีวศึกษา

การศึกษาติดตามและประเมินผลโครงการขยายผลหลักสูตรการจัดการพลังงานเพื่อการอาชีวศึกษา

  / 0
Year: 2554
Hits: 1128
Tags: 2554  
Cover of การสร้างแบบประเมินวิชาชีพช่างไฟฟ้าของโรงเรียนพระดาบส

การสร้างแบบประเมินวิชาชีพช่างไฟฟ้าของโรงเรียนพระดาบส

  / 0
Year: 2550
Hits: 1145
Tags: 2550  
Cover of การเพิ่มผลิตภาพกำลังคนในภาคอุตสาหกรรม โดยการใช้ระบบประเมินสมรรถนะบุคคล

การเพิ่มผลิตภาพกำลังคนในภาคอุตสาหกรรม โดยการใช้ระบบประเมินสมรรถนะบุคคล

  / 0
Year: 2552
Hits: 1095
Tags: 2552  
Cover of กิจกรรมการพัฒนา SMEs เพื่อเพิ่มผลิตภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป้าหมาย

กิจกรรมการพัฒนา SMEs เพื่อเพิ่มผลิตภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป้าหมาย

 5 / 1
Year: 2561
Hits: 736
Tags: 2561