2546

การวิเคราะห์และประเมินโครงการด้านทรัพยากรบุคคลภาคอุตสาหกรรม

Cover of รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการการวิจัยและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเทคนิคเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการการวิจัยและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเทคนิคเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ

  / 0
Year: 2546
Hits: 950
Tags: 2546  
Cover of โครงการวิจัยศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่มีฝีมือและช่องว่างทางทักษะของแรงงานไทย

โครงการวิจัยศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่มีฝีมือและช่องว่างทางทักษะของแรงงานไทย

  / 0
Year: 2549
Hits: 1408
Tags: 2549  
Cover of โครงการวิจัยเพื่อจัดทำเครื่องมือประเมินสมรรถนะมาตรฐานอาชีพเพิ่มเติม สาขาวิชาชีพการเชื่อม

โครงการวิจัยเพื่อจัดทำเครื่องมือประเมินสมรรถนะมาตรฐานอาชีพเพิ่มเติม สาขาวิชาชีพการเชื่อม

  / 0
Year: 2560
Hits: 881
Tags: 2560  
Cover of โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาประชากรของประเทศไทยเพื่อเป็นศูนย์กลางการพัฒนาประชากรทางด้านสังคมศาสตร์  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสารสนเทศของประชาคมอาเซียน

โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาประชากรของประเทศไทยเพื่อเป็นศูนย์กลางการพัฒนาประชากรทางด้านสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสารสนเทศของประชาคมอาเซียน

 5 / 1
Year: 2555
Hits: 1175
Tags: 2555