2546

การวิเคราะห์และประเมินโครงการด้านทรัพยากรบุคคลภาคอุตสาหกรรม

Cover of ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสถานศึกษาภาครัฐและเอกชนให้ตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมบริการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสถานศึกษาภาครัฐและเอกชนให้ตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมบริการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันของประเทศ

  / 0
Year: 2552
Hits: 1283
Tags: 2552  
Cover of รายงานการวิจัยการประเมินศูนย์ฝึกอบรมช่างเทคนิคอยุธยา (โครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อผลิตบุคลากรด้านเทคนิคระหว่างสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกับนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค)

รายงานการวิจัยการประเมินศูนย์ฝึกอบรมช่างเทคนิคอยุธยา (โครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อผลิตบุคลากรด้านเทคนิคระหว่างสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกับนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค)

  / 0
Hits: 1226
Cover of รายงานการวิจัยการประเมินเชิงคุณภาพโครงการช่างฝึกหัดเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

รายงานการวิจัยการประเมินเชิงคุณภาพโครงการช่างฝึกหัดเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

  / 0
Year: 2540
Hits: 1398
Tags: 2540  
Cover of รายงานการวิจัยการประเมินโครงการทุนการศึกษาและฝึกอบรมโครงการที่ 3 หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ (โครงการ

รายงานการวิจัยการประเมินโครงการทุนการศึกษาและฝึกอบรมโครงการที่ 3 หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ (โครงการ "วิศวกรแคนนอน")

  / 0
Year: 2542
Hits: 1339
Tags: 2542  
Cover of รายงานการวิจัยการพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรมด้วยระบบการศึกษาทางไกล (ระยะที่ 1)

รายงานการวิจัยการพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรมด้วยระบบการศึกษาทางไกล (ระยะที่ 1)

  / 0
Year: 2544
Hits: 1251
Tags: 2544